işçinin işveren, işveren vekili ve diğer çalışanlara sataşması, hakaret ve iftirada bulunması, tehtid etmesi yahut kavga etmesi işveren açısından haklı fesih sebebidir. işçiler […]
işçinin işveren, ailesi veya amirleri hakkında dedikodu yapması, şeref ve haysiyetlerine, namuslarına dokunacak konuşmalar ve hareketlerde bulunması, haksız ve ispatlanamayacak iftiralar atması halinde […]
işçinin tedavi edilemeyecek bir hastalığının oluşması ve bu durumun sağlık kurulunca rapora bağlanması durumunda iş veren kıdem tazminatı ödemek sureti ile iş sözleşmesini […]
buradaki feshin sebebi engellilik değil, düzensiz yaşam yüzünden meydana gelen devamsızlık olmalıdır. devamsızlık ardı ardına üç iş günü veya ayda beş iş günü […]
Deneme süresi ( sendikal anlaşmalar ile uzatılma harici ) iki aydır. bu sürenin sonunda veya süre içerisinde işveren ihbar süresi tanınmadan ve herhangi […]
İşveren işçisini işten çıkarınca nasıl tazminat ödemekte ise, kıdem süresine göre istifa edip işten ayrılan işçi de tazminat ödemek ile yükümlüdür. Bu tazminat […]
Hayır,  İşçi tazminat ödeyerek derhal fesih yapamaz. bu şekilde fesih ancak işveren tarafından kullanılabilir.  
esaslı olarak yapılan değişiklikler işçiye haklı fesih hakkı doğurur. bu durumda işçi kıdem tazminatını alabilir. Ancak ihbar tazminat talep hakkı yoktur.   İkramiye […]
tarafların anlaşması ve haklar esas ücrete eklenir ise bu durumda ikramiye kaldırılabilir. ikramiye sadece bir defaya mahsus veriliyor ve bu durum işçiye bildirilmiş […]
Ücret eki niteliğinde olan ödeme tüm işçilere yapılır, kişi, ünvan, görev vs ayrımı yapılamaz. ikramiye kazanımı için dönem sonu beklemeden ayrılan kişiler çalıştığı kasmın […]